بلندترین صخره

بلندترین صخره های دریایی که تاکنون شناسایی شده اند، در ساحل شمالی منطقه ملوکایی در هاوایی قرار دارند که با میانگین شیب بیش از 55 درجه، 1،005 متر در دریا فرو می روند.