مادر 10 ساله

در 29 ژوئیه 1969 یک دختر بچه 10 ساله در شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیای امریکا نوزاد پسری به وزن 5/2 کیلو به دنیا آورد و نوزاد از جهات جسمانی در شرایط مطلوب بود.