کوچکترین گوسفند

"گوسفند نژاد کوسان که در منطقه بریطانی ( در فرانسه ) یافت میشود، با وزنی بین 13 تا 16 کیلوگرم ، کوچکترین گونه گوسفند در جهان محسوب می گردد. "