طویل ترین تونل آب

طویل ترین تونل در جهان، تونل آبرسانی وست دلور در شهر نیویورک است که 168/9 کیلومتر طول و 4/1 متر قطر دارد. کار احداث آن در سال 1937 آغاز شد و در سال 1944 پایان یافت.