جوان ترین فضانورد

سرهنگ گرمان تیتوف ( متولد 11 سپتامبر 1935 در شوروی ) نامبرده هنگامی که فقط 25 سال و 329 روز داشت ، در 6 اوت 1961 با سفینه وستوک 2 به فضا سفر کرد.