اونوره دوبالزاک

این نویسنده قرن 19 فرانسه، همان قدر که نویسنده زبردستی بود، شکم پرست و پرخور نیز بود. در یک مورد او 12 کتلت، یک مرغابی 2 کبک و 110 حلزون به همراه انواع دسرها بلعید.