درازترین سبیل

آقای کالیان رامجی سایل اهل هند، که فاصله دوسر سبیل اش به 3/39 متر می رسد، رکورددار درازترین سبیل در جهان می باشد.