کوچکترین نوک

کوچکترین نوک ، به نسبت طول بدن، متعلق به برخی انواع پرستو از خانواده بادخورَک (Apodidae ) می باشد. در پرستوی براق ( نام علمی : Colocalia Esculenta) تقریبأ نوکی وجود ندارد.