پردرآمدترین ورزشکار

مایک تایسون مشت زن حرفه ای اهل آمریکا ، برای شرکت در سه مسابقه مشت زنی که در سال 1996 برگزار شد رویهم مبلغ 75 میلیون دلار دریافت کرد که بدین ترتیب پولسازترین ورزشکار در یک دوره یکساله به شمار می آید .