الکساندر

( پادشاه یونانی 1893 ـ 1920 ) یک میمون خانگی گازش گرفت و او در اثر عفونت خون درگذشت.