بیمارستان ها

بزرگترین مرکز پزشکی جهان ، - دیسترکت مدیکال سنتر – واقع در شیکاگو است که 193 هکتار مساحت و 5 بیمارستان دارد . رویهمرفته این بیمارستان ها به 5600 تخت خواب مجهزند. همین مرکز عالی پزشکی حداقل 8 دانشکده پزشکی دارد که حداقل 3000 دانشجو در آن به تحصیل مشغو لند. بزرگترین بیمارستان جهان – کینک کونتی هاسپیتال سنتر – در بروکلین در نیو یورک است که 3451 تخت خوابی است . بزرگترین بیمارستان روحی جهان نیز در نیویورک بنیان شده است که مجهز به 14201 تخت خواب است.