بلندترین برج های تجاری

برج های دوقلوی پتروناس تاورز در پایتخت مالزی، با 451/9 متر ارتفاع ، بلندترین برج های تجاری جهان می باشد.