بهترین امتیاز در جام جهانی

فرد کاپلز از امریکا، موفق شد در فاصله 10 تا 13 نوامبر 1994 در رقابت های جهانی که در پورتوریکو برگزار شده بود، با امتیاز 265 صاحب بهترین امتیاز شود.