طولانی ترین پل

طویل ترین پل اتومبیل روـ قطاررو، پل ستو اوهاشی است که 12،306 متر طول آنست، این پل، جزیره هونشو را به جزیره شیکوکو که هر دو متعلق به ژاپن هستند، متصل می کند.