عمل جراحی

اولین عمل جراحی به سال 1136 توسط جراح نظامی پادشاه انگلستان ژرژ دوم با موفقیت انجام شد