بیشترین رقم مجازات اعدام

آمارموجود نشان می دهد که درسال 1996 ، حداقل 2,930 مجازات اعدام درسراسرجهان اجرا شده است که ازاین مجموع 2,200 مورد مربوط به کشورجمهوری خلق چین می باشد .