طولانی ترین دوچرخه

طویل ترین دوچرخه به اصطلاح چندین ترکه ساخت یک کارخانه بلژیکی است که 20/40 متر طول و 2،425 کیلوگرم وزن دارد و 35 سوار را روی خود جای می دهد. در20 آوریل 1979 ،سوارکاران با این دوچرخه که از نظر سرنشن ظرفیتش کامل بود ،60 متر رکاب زدند.