فرانک لنتینی

در 1889 در سیسیل ایتالیا متولد شد و از هم شهری های فرانک بنتنیا بود. او دارای سه لنگ دراز، چهار پا، 16 انگشت پا، دو سری اعضای تناسلی بود و از این رو لقب " سلطان عجیب الخلقه ها " را به خود اختصاص داده بود. لنگ سومش که از ناحیه تحتانی ستون فقراتش رشد کرده بود به او حالت یک سه پا داده بود. در 9 سالگی به امریکا آمد و در سیرک مشغول کار شد . او ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد.