فعال ترین آتشفشان درمنظومه شمسی

آیو ( یا آی ا I O ) سومین قمر سیاره مشتری ، از نظر فعالیت های آتشفشانی ، فعال ترین جسم سماوی در منظومه شمسی به شمار می رود . رنگ نارنجی این قمر به دلیل وجود صدها حفره درسطح آن است که مواد گوگردی ازدهانه آنها فوران می کند .