کوچکترین پستان دار

کوچکترین پستاندار روی زمین موش دازپوزه است که فقط 40 میلیمتر طول قد دارد و در نواحی شمال مدیترانه زندگی میکند.