بارورترین سگ

یک سگ شکاری به نام تیمی متولد سپتامبر 1957 و متعلق به خانمی از اهالی لندن، بارورترین سگ در جهان محسوب می گردد. تیمی از دسامبر 1961 تا هنگام مرگ در نوامبر 1969، موفق شد پدر 2،414 تولخ سگ شناسنامه دار و 600 توله بدون شناسنامه باشد.