بزرگترین تگرگ

روز 11 اوت سال 1958 درشت ترین تگرگ ها در استراسبورک بارید ، هر یک از این تگرگ ها 972 گرم وزن داشت . اما یک سال بعد یعنی در سپتامبر 1959 تگرگ نواحی غربی اسپانیا رکورد تگرگ استراسبورک را شکست و هر دانه از این تگرگ ها 2 کیلو گرم وزن داشت .