ابوالجناب(محدث)

شیخ نجم الدین طامةالکبری،احمد بن عمر بن محمد بن عبدالله صوفی،از محدثین معروف،او را شیخ نجم الدین کبری نیز می گویند.در سال 540 ه. در خوارزم متولد شده و در جوانی به اسکندریه رفته و در آنجا رخصت حدیث یافت.در سال 618 ه. در خوارزم در جنگ تاتار کشته شد.سلسله صوفیه خوارزم به او منتهی میشود.تألیفاتی دارد از جمله کتاب منازل السائرین
تعداد دفعات بازدید: 447