آغا محمد خان قاجار (پادشاه)

موسس سلسله قاجاریه در ایران،پسر ممد حسن خان رئیس طایفه اشاقه باش،در سال 1148ق متولد،در کودکی به امر عادل شاه برادرزاده نادر شاه خصی شده بود،سال ها در دربار کریمخان زند به سر برد.بعد از فوت کریمخان به ادعای سلطنت برخاست.در سال 1203ق با مقاومت شدید لطفعلی خان زند مواجه شد و میان آنها جنگ سختی در نزدیکی شیراز روی داد و آغا محمد خان به تهران برگشت،در سال 1206 شیراز را گرفت و در سال 1208 کرمان را پس از 4 ماه محاصره تسخیر و قتل عام کرد و فرمان داد که بیست هزار جفت چشم به او تحویل بدهند،لطفعلی خان زند را نیز عاقبت دستگیر کرده و یا دست خود چشمان آن جوان دلیر را بیرون آورد.در سال 1209 سلطنت خود را اعلام کرد و تهران را پایتخت قرار داد،سپس تفلیس را گرفت و قتل عام کرد.در سال 1210 تاجگذاری کرد،بعد خراسان را گرفت و شاهرخ نابینا را به سختی شکنجه و عذاب کرد و خزائن نادر شاه را به تصرف خود درآورد.در این اوقات کاترین ملکه روسیه سپاهی به مرزهای ایران فرستاد و حکام دربند و باکو و شماخی و گنجه و طالش مطیع وی شدند،آغا محمد خان به سوی قفقاز شتافت اما پیش از آنکه نبردی رخ بدهد کاترین مرد و سپاهیان روی را مراجعت داد.آغا محمد خان در سال 1211 قلعه شوشی را گرفت و در صدد سرکوبی حکامی که مطیع روسیه بودند برآمد لکن در یکی از شبها در خوابگاه خود بدست چند تن از نوکرهای خودش کشته شد و سران لشکر برادر زاده او بابا خان را به نام فتحعلی شاه به جای وی به سلطنت انتخاب کردند.آغا محمد خان پادشاهی بیرحم و سختگیر و کینه توز بود
تعداد دفعات بازدید: 578