آریوس(کشیش)

نام کشیشی بوده از مردم اسکندریه که می گفت عیسی برابر با خدا نیست بلکه آفریده شده اوست.تعلیمات وی در شورای مذهبی شهر نیسه رد شد و پیروانش مرتد شناخته شدند،مسلک او «آریانیسم»پیروان بسیار پیدا کرده و بعد رو به انحطاط گذاشت،در قرن شانزدهم دوباره رونقی پیدا کرد(256-336 م)
تعداد دفعات بازدید: 716