آترا

دختر پیته بود و گرچه با « اژه » ازدواج کرد ولی اولین بار با « پوزئیدون » درآمیخت و به این سبب فرزند وی نیمه رب النوع بود و این فرزند  « تزه » نام داشت و چون تزه مرد آترا از فرط اندوه و غصه دق کرد و بدرود زندگی گفت.

تعداد دفعات بازدید: 769