آندروپوف،یوری(سیاستمدار)

یوری آندروپوف در سال 1914 بدنیا آمد.وی تا هنگام مرگش عهده دار مشاغل و مسئولیت های زیر بود:1-دبیر اول سازمان جوانان کمونیست یارسالوف(1938-1940)2-عضو رسمی حزب کمونیست شوروی(1939)3-دبیر دوم حزب کمونیست جمهوری کارلوی شوروی4-سفیر شوروی در مجارستان(1953-1957)5-مسئول روابط حزب کمونیست شوروی با سایر احزاب کمونیست جهان (1957-1962)6-رئیس کمیته امنیت دولتی(کا.گ.ب)7-عضویت در دفتر سیاسی حزب کمونیست (1973)8-دبیر کل حزب کمونیست شوروی(در پی مرگ برژنف در نوامبر 1982)9-رئیس جمهور شوروی تا تاریخ وفات.در پی مرگ آندروپوف در سال 1984،کنستانتین چرنینکو پست دبیر کلی حزب را برعهده گرفت
تعداد دفعات بازدید: 668