خیابانی ( روحانی )

شیخ محمد خیابانی از روحانیون آزادیخواه تبریز است که در سال 1219 هجری قمری در تبریز متولد و در سال 1338 هجری قمری در همین شهر بدست استبداد مقتول گشت . وی در جنگ بین الملل اول در برابر فشار روسهای تزاری ایستادگی کرد و پس از جنگ مذکور چون وضع حکومت مرکزی خوب نبود با حکومت مزبور مخالفت نمود و در عین حال از نفوذ کمونیسم جلوگیری می کرد . عاقبت با ورود والی جدید مخبرالسلطنه در تبریز به قتل رسید . وی بنیانگزار روزنامه تجدد است که تمام آراء و افکار آزادیخواهی خود را در سر مقاله ها و خطابه های چاپ شده در آن بازگو می کرد .
تعداد دفعات بازدید: 432