آیرون ساید، ویلیام (ژنرال)

این ژنرال انگلیسی در آغاز جنگ جهانی دوم رئیس ستاد ارتش بود ولی به دنبال عقب نشینی نیروهای کشورش از دونکرک،فرمانده نیروهای داخلی گردید.وی در سال 1921 در ایران در برنامه انگلیسی ها علیه بلشویک ها شرکت موثری داشت.ژنرال آیرون ساید یکی از بانیان کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان و سیدضیاء الدین طباطبائی بود.وی در سال 1959 درگذشت
تعداد دفعات بازدید: 705