آنتیستن(فیلسوف)

آنتیستن در حدود سال 444 قبل از میلاد متولد شد و گویا مادرش یک برده از اهالی فریژی بوده است.ابتدا در مکتب سوفسطائیان علم بحث آموخت.لیکن بعدها از شاگردان سقراط شده و برای حاضر شدن در جلسات درس او راه زیادی را می پیموده است.آنتیستن در فلسفه معتقد به تقوا است و آن را تنها راه رستگاری انسان ها می داند.شهرت را نابود کننده انسان،و اراده برای تسلط امیال وجودی را برای همه لازم میداند.مرگ او ظاهراً بعد از سال 371 قبل از میلاد اتفاق افتاده است
تعداد دفعات بازدید: 829