ابوحیان توحیدی (ادیب)

علی بن محمد شیرازی یا نیشابوری،معروف به ابوحبان توحیدی،از حکماء و فضلاء معروف ایران در قرن چهارم هجری،در حدود سال 315 ه.متولد شد.در بغداد سکونت داشته و از تلامذه ابوسلیمان سجستانی بوده و کتاب مقابسات را تألیف کرده و آن کتابی است مشتمل بر مفاوضات و مباحثاتی که در مجالس متعدده در بغداد مابین حکماء و فلاسفه معروف آن عصر روی داده و اغلب آن مباحثات در خانه ابوسلیمان سجستانی بوده.این کتاب در هندوستان و مصر چاپ شده است.کتاب دیگری هم به نام الامتاع و المؤانسة تألیف کرده،تألیفات دیگری هم در مسایل علمی و ادبی و تاریخی و فلسفی داشته،در سال 400 ه. بدرود حیات گفته است.
تعداد دفعات بازدید: 335