میرداماد ( دانشمند )

میر محمد باقر بن محمد استر آبادی از دانشمندان دوره صفوی است . مجالس درس او در اصفهان مورد استفاده طالبان علم بود . از تالیفات او کتاب صراط المستقیم و کشف الحقایق در حکمت است که به زبان عربی نگاشته شده . میر داماد در سال 1041 وفات یافت .
تعداد دفعات بازدید: 576