ابن سبا

شخصیتی نیمه افسانه ای که گویند یهودی بود و اسلام آورد و همان عقاید غلوآمیز که در یهودیگریش نسبت به یوشع داشت در اسلام بر علی(ع) منطبق کرد و پایه گذار غالیگری شد. آورده اند که حضرت علی(ع) ابن سبا را به سبب عقایدش به مدائن تبعید کرد و پیروانش را مجازات نمود و پس از شهادت حضرت،ابن سبا به کوفه آمد و گفت:من می دانم که علی(ع) نمرده است و نخواهد مرد تا عرب را به شمشیر و تازیانه راه برد و می گفت علی(ع) هم اکنون نجوای ما را می شنود.بعضی محققان وجود تاریخی ابن سبا را منکر شده اند و آن را به تعصب یمنی راویان منتسبت داشته اند.بعضی ابن سبا را مساوی ابن الوداء دانسته با عمار یاسر تطبیق کرده اند که به کلی بیراه است.آنچه هست،ابن سبا وجود تاریخی داشته باشد یا نه،نتیجه گیری هایی که بعضی قدما و مستشرقان از نسب یهودی او کرده و تشیع را متأثر از یهودیگری شمرده اند یکسره غیر علمی و غلط است
تعداد دفعات بازدید: 450