آموزگار،حبیب الله(نویسنده)

حبیب الله آموزگار فرزند محمد حسین در سال 1269 خورشیدی در اصطهبانات فارس دیده به جهان گشود.در پنج سالگی پدرش را از دست داد.در سن 12 سالگی به شیراز رفته به تحصیل علوم پرداخت و مقدمات فقه و اصول و منطق و فلسفه را در شیراز فرا گرفته و در سال 1290 جهت ادامه تحصیل به تهران آمد.آموزگار در تهران به جرگه مطبوعات وارد شده و به سردبیری روزنامه آفتاب و بعد روزنامه صدای ایران و همچنین به مدیریت مجله های رهنما،علم و اخلاق رسید.پس از طی دوره سردبیری،وارد فرهنگ شده و ابتدا به ریاست مدرسه دولتی ادب منصوب شد.تا سال 1302 که به سمت ریاست فرهنگ فارس(شیراز)رسید و بدان شهر رفت.او تا سال 1304 خورشیدی به این سمت اشتغال داشت و سپس به تهران احضار شد.در زمان وزارت داور به وزارت دادگستری انتقال و مشاغل مختلفی را بر عهده گرفت.از سال 1315 تا 1329 خورشیدی در وزارت دادگستری مستشاری دیوان عالی کشور را بر عهده داشت.قبل از رسیدن به این مقام مشاغلی از عضویت در استیناف و ثبت کل و بازرسی قضایی و دادیاری و بازرسی عالی تمیز را عهده دار بود. آموزگار مدتی نیز صاحب امتیاز مجله روزنامه آینده بود.در سال 1330 خورشیدی به وزارت فرهنگ رسید و چند دوره نیز سناتور شد.آموزگار نزدیک به 20 جلد کتاب و همچنین چند کتاب درسی تألیف نمود.برخی از آثار وی عبارتند از:آموزش و پرورش،ابومسلم خراسانی،اصلاحات اجتماعی،تاریخ اسلام،جهان و روح آفرینش،راهنمای تربیت یا اصول تعلیم و ترجمه،زن در جامعه،صرف عربی،عالم ارواح،فرهنگ فارسی آموزگار،فلسفه روحی،لغت عربی به فارسی آموزگار،ملکه اسلام،منطق آموزگار،نحو عربی و عمدة النحو
تعداد دفعات بازدید: 505