ابوبکر تایبادی (عارف)

زین الدین،از عرفای قرن هشتم هجری به دو واسطه مرید علاءالدوله سمنانی است و در زمان تیمور که مشایخ جام(اولاد احمد ژنده پیل) و نقشبندیان با او همکاری و همراهی می کردند از رفتن نزد تیمور و در واقع تأیید او خودداری کرد و همین نشان می دهد که او نیز چون حضرت شاه نعمت الله ولی متمایل به تشیع بوده است.سید محمد نوربخش(صوفی شیعی متمهدی) نیز زین الدین تایبادی را «از علمای اولیا و اجله عرفا» شمرده.نامه ای از ابوبکر تایبادی باقیست که تیمور را از عواقب کارهایش ترسانیده و تهدید کرده است که «اسیر پنجه انتقام تقدیر گردد» و گفته است من مردی روستائیم و تکلفات درباری نمی دانم و چون خواستم به خدمت بیایم استخاره و اشاره غیبی مانع گردید.
تعداد دفعات بازدید: 494