آدم

ابوالبشر ، بوالبشر ، پدر آدمیان ، نخستین انسان ، خلیفه الله ، صفی الله، شوهر حوا ، خداوند او را از خاک آفرید و حوا را از پهلوی چپ او خلق کرد و هر دو را در بهشت سکنی داد و آنها را از خوردن گندم و به روایت دیگر از خوردن سیب منع فرمود لکن ابلیس آدم و حوا را اغوا کرد و به خوردن گندم وا داشت و به این سبب مورد خشم خداوند واقع گشته و از بهشت رانده شدند . آدم بر کوه سر ندیب فرود آمد و مدت صد سال در آنجا به توبه و انبه و طاعت پرداخت تا توبه اش قبول شد . و به روایتی شیطان پس از رانده شدن از درگاه حق تعالی برای فریب دادن آدم و حوا به صورت مار در آمده و به پای طاووس پیچید و به بهشت داخل شد و آن دو را به خوردن گندم وا داشت . به این سبب ، آدم و حوا از بهشت رانده شدند ، و زشتی پای طاووس و دشمنی انسان با مار از این جهت است .
تعداد دفعات بازدید: 861