ابوحفض سغدی ( شاعر و موسیقیدان )

ابو حفض حکیم ابن احوص سغدی ، از مردم سغد سمرقند شاعر و موسیقیدان معروف بوده ، در موسیقی بیش از شاعری شهرت داشته و گویند شاهرود یا شهرود را او اختراع کرده است . در قرن سوم هجری می زیسته ، می گویند نخستین شعر فارسی او در اوزان غرب او گفته و این شعر را از او دانسته اند : آهوی کوهی در دشت چگونه دودا او ندارد یار بی یار چگونه رودا برخی دیگر محمد وصیف سجزی را نخستین شاعر پارسی گوی می دانند، لکن عده ای از فضلا این موضوع را رد کرده و معتقدند قدیمی ترین شعر فارسی خیلی پیشتر از آنها و در سال 60 هجری گفته شده است .
تعداد دفعات بازدید: 714