ابن خلدون (دانشمند)

ولی الدین ابوزید عبدالرحمن بن محمد،از دانشمندان معروف عرب،در سال 732 ه.در تونس متولد شده و در همانجا علوم مختلفه را فراگرفت.در سال 775 ه. به فارس رفته و در آنجا به ریاست دیوان رسائل منصوب گردید.در سال 764 به غرناطه و در سال 776 به اندلس رفته و در 780 به تونس مراجعت کرده و به تدریس پرداخته،در سال 784 به اسکندریه و بعد به قاهره رفته و در جامع ازهر مشغول تدریس شد.کتاب مهمی به نام دیوان المبتداء و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر در هفت جلد تألیف کرده که به تاریخ ابن خلدون معروف است.شهرت او بیشتر به واسطه مقدمه ای که بر کتاب مزبور در فلسفه تاریخ و اجتماعات نوشته و معروف به مقدمه این خلدون است.در سال 808 ه. در سن 76 سالگی در قاهره بدرود حیات گفت
تعداد دفعات بازدید: 484