اباقاخان (پادشاه)

دومین پادشاه مغول ایران از 663 تا 680 ه.وی با هلاکو پدر خود به ایران آمد و پس از مرگ پدرش بزرگان مغول او را به پادشاهی انتخاب کردند و در مراغه به تخت سلطنت نشست،بعد شهر تبریز را پایتخت کرد و در آبادی آن کوشید.نسبت به عیسویان محبت بسیار داشت.بعد از هفده سال و چند ماه سلطنت در اثر افراط در باده گساری مسموم شد و مرد.حواجه شمس الدین جوینی وزیر او بود بعد از وی برادرش احمد تکودار جانشین او شد.او را آباقا و اباقاآن و ابقاآن و ابقاخان نیز گفته اند
تعداد دفعات بازدید: 554