کمال الدین حسین هروی ( خوشنویس )

حافظ قرآن بود و خطوط ششگانه را خوش می نوشت . از خراسان به عراق آمد ، و در قم به خدمت شاه طهماسب اول صفوی رسید ، و مهربانیها دید . درویش مسلک بود ، به سیر و سیاحت علاقه داشت و درویشانه پیاده سفر می کرد . در پایان زندگی به خراسان بازگشت و به سال 974 در مشهد درگذشت . از آثار خطوط وی جز قطعات و کتابها ، کتیبه چندی از آیینه صفوی است .
تعداد دفعات بازدید: 478