ابن الندیم (محقق)

ابوالفرج محمد بن ابی یعقوب اسحق الندیم الوراق البغدادی،بیشتر به ابن ابی یعقوب اسحق الندیم معروف است.کتاب الفهرست از اوست.در این کتاب اسامی تمام کتبی را که نویسندگان اسلامی تا قرن چهارم هجری تألیف و تصنیف یا ترجمه کرده اند درج کرده است و شرح حالی هم از مولفین و مترجمین به زبان عربی نوشته است.وی در سال 297 متولد و در سال 385 ه. وفات یافت .کتاب الفهرست او در مصر و لیپزیک چاپ شده و یکی از مهمترین منابع اطلاعات درباره تمدن و ادبیات عرب و ممالک شرق نزدیک است.
تعداد دفعات بازدید: 512