اهلی شیرازی ( شاعر )

اهلی شیرازی از شعرای دوره صفویه بود . این شاعر در تجنیس و سایر صنایع بدیع استاد بود . شهرت وی بیشتر به خاطر رباعی است که در وصف قلیان سروده و این در زمانی ساخته شده که توتون و تنباکو به وسیله تجار پرتقالی وارد ایران شد . وفات او در سال 942 یا 943 نوشته اند .
تعداد دفعات بازدید: 335