ابن حوقل (جغرافیدان)

ابوالقاسم محمد بن حوقل،از علماء معروف جغرافی،در بغداد متولد شده،در سال 331 ه. از بغداد به قصد سیاحت دنیا حرکت کرده و مدت 28 سال در ممالک اسلامی مشغول سیاحت بوده و نقشه ها و اطلاعاتی از اوضاع و احوال ممالک مختلفه فراهم آورده و در کتاب خود «المسالک و الممالک» درج کرد.کتاب جغرافیای ابوزید بلخی را که اصطخری تهذیب کرده بود بار دیگر تصحیح کرد.کتاب المسالک و الممالک او به زبان های مختلف ترجمه شده و متن آن در لیدن چاپ شده است.
تعداد دفعات بازدید: 454