آقاسی(صدراعظم)

حاج میرزا عباس علی ملقب به حاج میرزا آقاسی،صدراعظم محمد شاه قاجار،آخوندی بود از مردم ایروان.او ابتدا آموزگار پسران عباس میرزا منجمله محمد میرزا بود.وقتی محمد میرزا به سلطنت رسید او را با خود به تهران آورد و در سال 1252ه. منصب صدارت به او داد و تا پایان سلطنت محمد شاه مدت چهارده سال صدراعظم ایران بود.مردی ساده لوح و بی تدبیر بود
تعداد دفعات بازدید: 600