ابن یمین (شاعر)

امیر فخرالدین محمود بن یمین الدین محمد طغرائی فریومدی،از شعراء معروف ایران،در سال 685ه. در قصبه فریومدی در خراسان متولد شد.پدر او طغرائی نیز شاعر بود.ابن یمین چندی در خدمت سربداران بود و چون در زمان وی اختلاف شدید میان امراء خراسان پیدا شد و جنگها و خونریزی های بسیار به وقوع پیوست و زندگانی او دستخوش حوادث ناگوار شد طبعش ملول و افسرده گشت و به گوشه نشینی و زهد و قناعت راغب گردید.در سال 769 ه. بدرود حیات گفت و بیش از هشتاد سال زندگانی کرد.دیوان اشعارش در حدود ده هزار بیت است،اشعار و قطعات بسیار در مضامین اجتماعی و اخلاقی دارد.در سال 1318 خورشیدی دیوان او با مقدمه فاضلانه ای از استاد سعید نفیسی در تهران چاپ شد و در اروپا نخستین بار در سال 1852 در وینه با ترجمه آلمانی به طبع رسید.در سال 1933 م. مجموعه ای از قطعات او با ترجمه انگلیسی در لندن طبع شد.این مجموعه در هندوستان هم چند دفعه چاپ شده است
تعداد دفعات بازدید: 339