آذر نرسی/آذر نرسه

پادشاه ساسانی،پسر هرمز دوم و برادر شاپور دوم،در 310 میلادی بعد از پدرش به سلطنت رسید و چون بی رحم و خون ریز بود در همان سال او را کشتند و تاج پادشاهی را در خوابگاه زن هرمز دوم که آبستن بود آویخته و بچه ای را که او در شکم داشت پادشاه خواندند و او همان شاپور دوم است که ملقب به ذوالاکتاف گردید
تعداد دفعات بازدید: 678