ابن خردادبه (جغرافیدان)

عبیدالله بن احمد بن خردادبه،از علماء معروف ایران در دوره خلفاء عباسی،در اوایل دوره متوکل می زیسته،کتاب المسالک و الممالک را در حدود سال 232 ه. تألیف کرد.او را اولین جغرافیانویس بزرگ بعد از ظهور اسلام دانسته اند.وفاتش در حدود سال 300 ه. بوده.کتاب المسالک و الممالک او به فرانسه ترجمه و چاپ شده است.
تعداد دفعات بازدید: 475