آبوریژن ها

یکی از دو قوم اصلی نژاد لاتن بودند و رومیان قدیم آنها را « پسران دختر ها » می دانستند و همیشه در حال آوارگی و سرگردانی بسر می بردند و خوراکشان میوه های وحشی بود و تابع هیچ قانون و عقیده و مرامی نبودند.

تعداد دفعات بازدید: 896