آقا هاشم اصفهانی ( حوشنویس )

محمد هاشم بن محمد صالح لولوی اصفهانی ، معروف به (( زرگر )) پدر (( میرزا محمد علی محرم )) و جد (( عبدالوهاب محرم یزدی )) شاعر دوره قاجار است . محمد هاشم از استادان مسلم خط نسخ قرن دوازدهم و سیزدهم است و در زمان خود در سراسر کشورهای اسلامی شهرت داشت و حتی در خوشنویسی ممدوح شعرای عصر بود و او را در خط نسخ ردیف عبدالمجید درویش در خط شکسته نهاده اند . تاریخ وفات وی معلوم نشد ، ولی بین سالهای 1172 تا 1212 حیات داشته و آثاری که از او در موزه ها به جای مانده معرف قدرت وی در خوشنویسی است .
تعداد دفعات بازدید: 781