ابن سعود (پادشاه)

کنیه چند تن از امراء که از سال 1147 ه. در جزیرة العرب فرمانروایی کرده اند:نخستین آنان محمد بن سعود بود که به محمد بن عبدالوهاب بانی مذهب وهابی گروید و به طرفداری از وی قیام کرد و در سال 1179 ه. درگذشت.پس از او پسرش عبدالعزیز،احسا و قطیف را گرفت و در سال 1216 ه. کربلا را غارت کرد،مکه و طائف را نیز به تصرف درآورد و در سال 1218 ه. به دست مردی شیعی کشته شد.در زمان پسرش سعود بن عبدالعزیز وهابیان از لشکریان محمدعلی پاشا شکست خورده و شهرهایی را که به تصرف درآورده بودند از دست دادند.سعود در سال 1290 ه. درگذشت. سپس افراد دیگری از آن خاندان فرمانروایی مختصری در دعیه و ریاض و احسا داشته اند تا زمان عبدالعزیز بن سعود که قسمت عمده جزیرة العرب را به تصرف درآورد و در سال 1340 ه. به پادشاهی رسید و مملکت عربستان سعودی را تشکیل داد.پس از ابن سعود،فرزند او سعود بن عبدالعزیز در سال 1953 م. به سلطنت رسید.وی در 12 آبان 1343 مستعفی گردید و برادرش امیر فیصل که نایب السلطنه بود پادشاه عربستان سعودی شد.ملک فیصل در سال 1285 خورشیدی متولد شده بود
تعداد دفعات بازدید: 461